INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI


Kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych:
• pomoc prawna w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych (zezwoleń, pozwoleń) lub zgłoszeń związanych z procesem inwestycyjnym, wydawanych m.in na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (WZiZT), ustawy prawo budowlane (PB), ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
• reprezentowanie klientów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, organami administracji ochrony środowiska oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym,
• analizy i opinie prawne dotyczące wybranych aspektów procesu inwestycyjnego,
• doradztwo i bieżąca obsługa prawna kontraktów budowlanych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC,
• przygotowywanie projektów umów inwestycyjnych w tym umów wykonawczych FIDIC, umów podwykonawczych, nadzoru inwestorskiego, memorandów (MoU), umów spółek celowych (SPV), umów konsorcjum,
• doradztwo prawne związane z zabezpieczeniem ryzyk w tym finansowych związanych z realizacją inwestycji,
• wsparcie w negocjacjach stron wykonujących kontrakt budowlany
Kompleksowa obsługa obrotu nieruchomościami:
• analizy stanu prawnego nieruchomości,
• doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowywanie projektów umów oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,
• doradztwo prawne w zakresie przekazywania nieruchomości we władanie osobom trzecim na podstawie różnych tytułów prawnych, w tym przygotowanie, negocjacje i opiniowanie umów najmu i dzierżawy oraz wsparcie prawne na etapie ich wykonywania,

 

powrót