WSPÓLNOTY I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Kompleksowa obsług Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych:
• sporządzanie projektów umów, oświadczeń, porozumień
• analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Wspólnot i Spółdzielni,
• sporządzanie statutów oraz regulaminów organizacyjnych,
• sporządzanie projektów uchwał,
• doradztwo prawne dla zarządów i rad nadzorczych,
• obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zebrań ogółu właścicieli lokali, walnych zgromadzeń członków spółdzielni,
• wsparcie prawne w bieżącej działalności z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego,
• reprezentowanie Wspólnot oraz Spółdzielni w postępowaniu administracyjnym przez organami administracji publicznej,
• zastępstwo procesowe w postepowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym,
• zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
• windykacja należności, w tym w kompleksowej usłudze EPU,

 

powrót