PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

• doradztwo prawne dotyczące warunków rozpoczęcia działalności gospodarczej związanej z gospodarką odpadami,
• pomoc prawna w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych (zezwoleń, pozwoleń) lub zgłoszeń związanych z gospodarką odpadami, wydawanych m.in na podstawie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne,
• reprezentowanie klientów przed organami administracji ochrony środowiska oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym,
• analizy i opinie prawne dotyczące wybranych regulacji polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska oraz prawa odpadów,
• doradztwo prawne w ramach planowanych inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar NATURA 2000,
• analizy i doradztwo w zakresie obowiązków środowiskowych przedsiębiorców związanych z korzystaniem ze środowiska oraz wprowadzaniem do obrotu produktów, w szczególności sprzętu elektrycznego i elektrycznego, baterii i akumulatorów, opakowań, opon, olejów, pojazdów,

 

powrót