PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Doradztwo i obsługa prawna zagadnień związanych ze stosunkiem pracy obejmuje w szczególności następujące czynności:

 • przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, kontraktów menadżerskich, projektów informacji i zawiadomień kierowanych do pracowników, instrukcji stanowiskowych, oświadczeń itp., związanych ze stosunkiem pracy,
 • przygotowanie i wdrożenie wszystkich wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy:
  • regulaminy wynagradzania,
  • regulaminy pracy,
  • regulaminy organizacyjne,
  • układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe
 • zastępstwo procesowe w sprawach ze stosunku pracy,
 • opinie prawne
 • przygotowywanie i wdrażanie wewnątrzzakładowych procedur dotyczących m.in. zapobieganiu korupcji, przekupstwa, bezpieczeństwa informacji, whistelblowing, przeciwdziałaniu mobbingowi.
 • wsparcie w negocjacjach z pracownikami, przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi,
 • optymalizacja systemów zatrudnienia,
 • wsparcie w budowaniu polityki i praktyki kadrowej,
 • doradztwo dotyczące zatrudniania obcokrajowców,
 • udział w kontrolach PIP i wsparcie w działaniach pokontrolnych,
 • Doradztwo i obsługa prawna zagadnień związanych z problematyką ubezpieczeń społecznych obejmuje w szczególności następujące czynności:
 • optymalizacja rozwiązań prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych,
 • przygotowywanie wniosków do ZUS o interpretacje przepisów,
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,

 

powrót