Uprzejmie informujemy o zmianach w następujących aktach prawnych w poprzednim miesiącu:

 

 

 • 2019-08-31 - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz.U. z 2013 r. poz. 602
 • 2019-08-31 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. 2003 Nr 52, poz. 454
 • 2019-08-31 - Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego (Dz.U. z 2014 r. poz. 936
 • 2019-08-29 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1222 t.j.
 • 2019-08-29 - Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 t.j.
 • 2019-08-29 - Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538
 • 2019-08-29 - Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1356
 • 2019-08-29 - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 t.j.
 • 2019-08-29 - Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 t.j.
 • 2019-08-29 - Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 654 t.j.
 • 2019-08-29 - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 t.j.
 • 2019-08-29 - Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1124 t.
 • 2019-08-29 - Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155 t.j.
 • 2019-08-29 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.
 • 2019-08-28 - Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 t.j.
 • 2019-08-28 - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 t.j.
 • 2019-08-28 - Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520
 • 2019-08-28 - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 t.j.
 • 2019-08-27 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2012
 • 2019-08-27 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji (Dz.U. 2008 Nr 200, poz. 1236
 • 2019-08-24 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861
 • 2019-08-24 - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.
 • 2019-08-24 - Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 44 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 896 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1355 t.j.
 • 2019-08-24 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1447 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. 2011 Nr 178, poz. 1060
 • 2019-08-24 - Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1259 t.j.
 • 2019-08-24 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861
 • 2019-08-24 - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.
 • 2019-08-24 - Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 44 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 896 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1355 t.j.
 • 2019-08-24 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 t.j.
 • 2019-08-24 - Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1447 t.j.
 • 2019-08-23 - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 t.j.
 • 2019-08-23 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1080
 • 2019-08-23 - Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (Dz.U. z 2018 r. poz. 1546
 • 2019-08-23 - Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576 t.j.
 • 2019-08-23 - Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 881 t.j.
 • 2019-08-22 - Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 t.j.
 • 2019-08-22 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1775
 • 2019-08-22 - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 460
 • 2019-08-21 - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311
 • 2019-08-21 - Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 573 t.j.
 • 2019-08-21 - Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 t.j.
 • 2019-08-21 - Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 785 t.j.
 • 2019-08-21 - Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 850 t.j.
 • 2019-08-21 - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 t.j.
 • 2019-08-17 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. z 2015 r. poz. 724 t.j.
 • 2019-08-17 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1449 t.j
 • 2019-08-16 - Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 883 t.j.
 • 2019-08-16 - Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 912
 • 2019-08-15 - Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 756
 • 2019-08-15 - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1020 t.j.
 • 2019-08-15 -
 • 2019-08-15 - Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496
 • 2019-08-15 - Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2018 r. poz. 1540
 • 2019-08-15 - Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2321 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j.
 • 2019-08-15 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 t.j.
 • 2019-08-15 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1265 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018 r. poz. 2363 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1182 t.j.
 • 2019-08-15 - Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1454 t.j.
 • 2019-08-14 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 2181
 • 2019-08-14 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 454 t.j.
 • 2019-08-13 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 t.j.
 • 2019-08-13 - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 t.j.
 • 2019-08-13 - Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 t.j.
 • 2019-08-08 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1372
 • 2019-08-06 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 500 t.j.